CHÍNH SÁCH HỦY

- Việc hủy toàn bộ các dịch vụ bởi người tham gia tour phải được gửi và nhận bằng văn bản: email hoặc fax. Sgotours không chấp nhận yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ chưa nhận được và chưa xác nhận lại với Khách hàng. Trong trường hợp này, sẽ áp dụng phí hủy dịch vụ hoặc bỏ tour.
- Các qui định huỷ phạt chi tiết theo từng qui định cụ thể của chương trình tour.