Tây bắc : ẩm thưc - bản sắc con người vùng cao

Mỗi một nơi bạn đến, ẩm thực là ngôn ngữ vô hình để bạn hiểu rõ nơi đó, và ẩm thực Tây Bắc là lời thì thầm về tính cách con người vùng cao ở nơi đây

Mỗi một nơi bạn đến, ẩm thực là ngôn ngữ vô hình để bạn hiểu rõ nơi đó, và ẩm thực Tây Bắc là lời thì thầm về tính cách con người vùng cao ở nơi đây